Política de privacitat

Els presents termes i condicions d'Ús, i Política de Privacitat, regulen l'ús segons la llei 34/2002 de 11 de Juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic del LLOC WEB: https://www.lapetita.com, de la que, WORDSINPROGRESS, SL, amb NIF: B-66667874, Registre Mercantil  de, BARCELONA: Volum: 45144, Foli: 190, S8, Full: B 478205, amb Domicili a: MARIÀ AGUILÓ, 115, Codi Postal: 08005 Localitat: BARCELONA Província: BARCELONA, és titular.

A través del seu LLOC WEB, https://www.lapetita.com, de la que és titular WORDSINPROGRESS, SL, en endavant, LA PETITA, l’administrador de la pàgina web. Degut al contingut i la finalitat del LLOC WEB, les persones que vulguin informació o compra dels nostres productes, hauran de registrar-se al formulari de USUARIS/CLIENTS, el qual s’adquireix completant el formulari de REGISTRE, les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat, segons l’exposat a l’article, 13, del Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, del Parlament i Consell d’Europa, del, 27 d’Abril de 2016, per la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets Digitals i per la Directiva 2011/83/UE del 25 d’Octubre.

1. INFORMACIÓ SOBRE LA WEB.

El LLOC WEB:https://www.lapetita.com de la que és Administrador, LA PETITA, és una botiga de venda online de llibres especialitzats en literatura infantil i juvenil.

1.2. PUBLICITAT

La Web:https://www.lapetita.com, podrà albergar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per la seva inclusió a la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. LA PETITA, no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

2. DISPONIBILITAT

L’administrador de la pàgina web farà tot el possible per resoldre tots els dubtes i gestions sol·licitades a tots els seus USUARIS/CLIENTS, en la major brevetat possible en la demanda de las consultes.

No obstant, en ocasions, i per causes difícilment controlables per l’administrador de la pàgina web com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la rapidesa finalment servida als USUARIS/CLIENTS, difereixi de la comanda inicialment realitzada per l’administrador de la pàgina web, per a satisfer les comandes dels USUARIS/CLIENTS.

Per el cas de que la gestió no estigui disponible o no es pogués arribar a finalitzar, després d’haver realitzat la reserva, l’USUARI/CLIENT, serà informat per correu electrònic de l’anul·lació total d’aquesta.

3. SEGURETAT

L’administrador de l’App té les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, a 256 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible i comprensible pel dispositiu del USUARI/CLIENT, i el del LLOC WEB, d’aquesta manera, al utilitzar el protocol SSL, que és el predecessor del protocol, TLS, que se tracta de protocols criptogràfics que proporcionen privacitat i integritat en les comunicacions segures per una xarxa de comunicació, comunament internet, del qual es garanteix:

1. Que l’USUARI/CLIENT, està comunicant les seves dades al centre servidor de l’administrador de la pàgina web i no a qualsevol altre que intenti fer-se passar per aquest.

2. Que entre l’USUARI/CLIENT, i el centre servidor de l’administrador de la pàgina web les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

 

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’administrador de la pàgina web té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina web, https://www.lapetita.com, i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitador, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen a la web.

S’adverteix a USUARIS/CLIENTS, que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial, Real Decret-Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril i posteriors modificacions.

Tanmateix, i sense perjudici de l’anterior, el contingut del LLOC WEB, també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de l’administrador de la pàgina web.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l’ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa y per escrit de l’administrador.

L’administrador de la pàgina web informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directa o indirectament, amb els continguts inclosos en el LLOC WEB: https://www.lapetita.com

Només s’autoritza la utilització dels continguts del domini web amb fins informatives i de servei, sempre que es citi o es faci referència a la font, sent l’usuari l’únic responsable del mal ús dels mateixos.

5. ACCÉS I ESTANÇA A LA WEB

5.1. ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els USUARIS/CLIENTS, són íntegrament responsables de la seva conducta, a l’accedir a la informació del LLOC WEB, mentre naveguen dins d’aquesta, així com després d’haver accedit.

Com a conseqüència d’això, els USUARIS/CLIENTS, són els únics responsables davant l’administrador de la pàgina web i tercers de:

  1. Les conseqüències que es puguin derivar d’una utilització, amb fins o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut del LLOC WEB, elaborat o no per l’administrador de la pàgina web, publicat o no sota el seu nom de forma oficial.
  2. Així como de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contraria al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui malmetre, inutilitzar o deteriorar el LLOC WEB, o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres usuaris.

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva, així como denegar l’accés al LLOC WEB a USUARIS/CLIENTS, que facin un mal us dels continguts i/o incompleixin qualsevol dels termes i condicions que apareixen en el present documento.

L’administrador de la pàgina web informa que no garanteix:

1.Que l’accés al LLOC WEB, i/o a les web d’enllaç sigui ininterromput o lliure d’error.

2. Que el contingut o software al que els USUARIS/CLIENTS, accedeixin a través de la web o de les web d’enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics y fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany.

3. L’aprofitament que de la informació o contingut del LLOC WEB, o webs d’enllaç que els USUARIS/CLIENTS, poguessin fer per als seus propòsits personals.

6. NOSTRA RESPONSABILITAT

L’administrador de la pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitador:

De la utilització que els USUARIS/CLIENTS, puguin fer dels materials del LLOC WEB o webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts del LLOC WEB, o de tercers.

Els eventuals danys i perjudicis als USUARIS/CLIENTS, causats ​​per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de la organització o la localització dels continguts i/o accés al LLOC WEB, i, en general, els errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que el LLOC WEB, o un programa faciliti el USUARI/CLIENT.

Dels continguts d’aquelles pàgines a les que els USUARIS/CLIENTS, puguin accedir des de enllaços inclosos en el LLOC WEB, ja siguin autoritzats o no.

Els actes o omissions de tercers, amb independència de que aquests tercers poguessin estar units l’administrador de la pàgina web mitjançant via contractual.

De l’accés de menors d’edat als continguts inclosos en el LLOC WEB, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l’ús d’Internet amb l’objecte d’evitar l’accés a materials o continguts no aptes per menors, així como l’enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.

L’administrador de la pàgina web no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

  • Errors o endarreriment en l’accés al LLOC WEB, por part de l’USUARI/CLIENT, a l’hora d’introduir les seves dades al formulari de comanda de serveis, la lentitud o impossibilitat de recepció por part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa d’Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l’administrador de la pàgina web.
  • Errors o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
  • Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l’USUARI/CLIENT.
  • De la no operativitat o problemes en la direcció electrònica facilitada pel USUARI/CLIENT, per l’enviament de la confirmació de la comanda de serveis.

En tot cas, l’administrador de la pàgina web es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el recolzament necessari al USUARI/CLIENT, per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Tanmateix, l’administrador de la pàgina web té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres en el seu servei.

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret de modificar les condicions d’aplicació de les promocions, prorrogar comunicant degudament, o procedir a l’exclusió de qualsevol dels USUARIS/CLIENTS, de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos.

 

CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

 

LA PETITA, de la que és titular del lloc web, https://www.lapetita.com,  compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent i amb la LSSI-CE, i és assessorada  en aquestes normatives per GRUPO QUALIA,  pel que se li atorguen sengles certificats en format de imatge digital per a que pugui exposar-los en el seu lloc web.

7. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els USUARIS/CLIENTS es comprometen a navegar pel LLOC WEB i a utilitzar el contingut de bona fe.

En compliment de l’establert en el Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, i la LOPDGDD-3/2018, l’informem de que la complementació de qualsevol formulari existent en el LLOC WEB, https://www.lapetita.com, o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització al administrador de la pàgina web per que tracti los dades personals que ens faciliti, que seran incorporats al fitxer, titularitat del Responsable del Tractament i/o administrador de la pàgina web.

Les dades dels USUARIS/CLIENTS, seran utilitzats per l’enviament a través de correu electrònic de les gestions online i físiques, que realitzi l’administrador de la pàgina web, així com per l’entrega de les compres.

Per la mera visita al LLOC WEB, els USUARIS/CLIENTS, no faciliten informació personal ni estan obligats a facilitar-la.

L’administrador de la pàgina web es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per les finalitats indicades.

L’administrador de la pàgina web presumeix que los dades han sigut introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que son correctes y exactes.

Tanmateix, LA PETITA, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, que permet al usuari web, conèixer quines dades personals té l’administrador d’aquesta pàgina i en tal cas contestarà en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar los dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no porti a terme el tractament de dades, supressió que permet que es suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitació, per la que pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals,  i portabilitat, per que l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a fi de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça de l’administrador del LLOC WEB, o al Correu electrònic: Info@lapetita.comaportant fotocopia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han sigut modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L’enviament de les seves dades mitjançant el/els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament a que hagi llegit/acceptat les Condicions d’ús.

D’acord amb ho establert a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, por correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment l’acceptarà o negarà amb un check box obligatori al peu del formulari.

Per a modificar, actualitzar o cancel·lar les seves dades personals l’USUARI/CLIENT, escriurà des del correu electrònic del seu compte a: Info@lapetita.com, amb l’assumpte.

Per tant, l’USUARI/CLIENT és responsable de la veracitat de les dades i l’administrador de la pàgina web no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels USUARIS/CLIENTS.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l’administrador de la pàgina web ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels USUARIS/CLIENTS i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

8. NULITAT

En cas de que qualsevol clàusula dels presents termes i condicions d’ús sigui declarada nul·la, la resta de clàusules es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa dels presents termes i condicions.

L’administrador de la pàgina web podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renuncia als mateixos llevat reconeixement exprés per part de l’administrador de la pàgina web o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.

9. MODIFICACIÓ DELS TÉRMES I CONDICIONS D’ÚS

L’administrador de la pàgina web es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del LLOC WEB, així com els presents termes i condicions d’ús.

Per això, l’administrador de la pàgina web recomana al USUARI/CLIENT llegir atentament les condicions i termes d’ús, cada vegada que accedeixi al LLOC WEB. Els USUARIS/CLIENTS, sempre disposaran d’aquests termes i condicions d’ús en un lloc visible, lliurement accessible per a quantes consultes vulgui realitzar.

10. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

Els presents termes i condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable a la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi, les parts es sotmeten a la jurisdicció dels tribunals del partit judicial de, BARCELONA,  de la ciutat origen de la empresa propietària del SITIO WEB llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.